Historie

Siden stiftelsen i 1855 har Bornholms Brandforsikring gennemgået en rivende udvikling.

Selskabet forsikrer idag flere end 16.000 bornholmere og har en markedsandel på mere end halvdelen af øens husstande.

Det får os ikke til at glemme vores rødder.

Her kan du læse et uddrag af selskabets historie.

Bornholms Brandforsikring siden 1855

Forsikringstanken fødes

Forsikringstanken opstod i kølvandet på den store brand i København i 1728, og man forsikrede dengang først og fremmest bygninger mod brand. 

Også bornholmerne oplevede en lang række voldsomme brande. I 1666 blev 200 husstande ramt af storbrand i Rønne og i 1760 oplevede beboerne i Rønne endnu en katastrofebrand. I 1838 nedbrændte Skovgaard i Knudsker, Store Dammegaard i Klemensker og en af Hullegårdene i Olsker.

Bornholms Brands grundlæggere

Danmarks ældste landboforening - Bornholms landøkonomiske Forening - var stedet, hvor grunden til
Bornholms Brandforsikring blev skabt. Ifølge referat fra Landboforeningens generalforsamling den 8. februar 1854 fremgår det ordret af pkt. 8:

"Hr. Stender, Ladegaard, fremkom med det Forslag, at Foreningen skulde søge iværksat en Opfordring til Bornholms Landbrugere om at oprette en Brandassuranceforening for Meubler og Effekter for Bornholm alene, I den Anledning vedtoges det at nedsætte en Committe til at fremkomme med Forslag, og valgtes hertil d'Hrr. Stender, Ladegård, Klemensker, Jespersen, Sejersgaard, Knudsker og Stender, Gadegaard, Vestermarie".

Udvalgets tre medlemmer var udprægede handlingens mænd, så der kom hurtigt et resultat af deres arbejde. For straks at skaffe det bredest mulige grundlag for en brandforsikringsforening lagde man sagen i hænderne på Landcommunalforeningen, hvis formand, proprietær H. P. Rasch, Eskildsgaard i Pedersker, den 12. juni1855 i "Bornholms Avis" indvarslede til møde i foreningen. Efter angivelse af et par andre sager, der var på dagsordenen, kommer første, man vil kunne finde på tryk om Bornholms Brandforsikring:

"Iligemåde er jeg deels skrivtlig og deels mundtlig, bleven underrettet om, at Pluraliteten af Landsognenes Beboere, gjerne see en Brandforsikringsforening for rørlig Eiendom i Landsognene bragt istand, da man antager, at den Præmie, som Brandforsikringsforeningen i Sjællands Stift forlanger er for høi, efter de herpaa Øen stedfindende Omstændigheder.”

Onsdag den 28. november 1855 kl. 10 om formiddagen blev der afholdt møde ved fru Dams bopæl i Aakirkeby, hvor "Bornholms Landboeres Brandforsikringsselskab for rørlig Eiendom" blev stiftet af 24 indflydelsesrige personligheder, der alle var medlemmer af deres sogns kommunalbestyrelse eller amtsrådet.

De 24 stiftere var:

 • Kaptajn, Sandemand H. P. Rasch, Eskildsgaard, Pedersker
 • Løjtnant, Sandemand Nielsen, Aaker
 • H.C. Lohmann, Tvillingsgaard, Vestermarie
 • Sandemand H.M. Kofoed, Stensgaard, Aaker
 • Lars Munch, Bækkegaard, Ibsker
 • Kaptajn Dam, Brogaard, Aaker
 • J. W. Nyholm, Bolbygaard, Klemensker
 • Ole Absalon Kofoed, St. Duegaard, Aaker
 • Jørgen Balle, St. Myregaard, Aaker
 • Hans Philip Koefoed, Siegaard, Aaker
 • Jens Kofoed Hansen, Sortegaard, Aaker
 • Løjtnant Dam, Kannikegaard, Aaker
 • Peder Kofoed, Degnegaard, Pedersker
 • Anders Hansen Kaas, Kaasegaard, Poulsker
 • Henrik Jørgensen, Koosgaard, Ibsker
 • Marius Hendriksen, Dammegård, Aaker
 • Andreas Jensen, Udegaard, Poulsker
 • Landvæsenkomm., Cand. jur. A. S. Stender, St. Gadegaard, Vestermarie
 • Skovfoged, dannebrogmand Rosen, Almindingen
 • Skolelærer J. P. Knudsen, Smørenge Skole, Vestermarie
 • J. A. Jespersen, Splitsgaard, Klemensker
 • Ritmester Jesper Holm, Klemensker
 • Ritmester H. Holm, Klemensker
 • Landmand J. N. Jespersen, Rønne

Det bornholmske selskab fødes i øvrigt samme år som Kongemindet bliver opført på Rytterknægten.

En lang række påsatte brænde hærgede Bornholm i årene efter forsikringsselskabets oprettelse. Det var åbenbart lidt for fristende, at man kunne få en ny lade betalt af forsikringen efter en brand.

Svindelen var lige ved at tage livet af det helt nye forsikringsselskab, der måtte udbetale erstatninger langt ud over hvad det havde til rådighed.

Fra hovedstaden sendte man juristråd Hermann Rothe til øen for at optrevle de mange påsatte brande. Rothe fik de skyldige sat fast med strenge domme, og det satte da også en stopper for brandene. Men de mange udbetalte erstatninger efterlod et kæmpe hul i selskabets økonomi, så man måtte opkræve ekstra kontingenter i 1858-59.

Derefter voksede selskabet støt og roligt og ved 25-års jubilæet havde selskabet 3813 medlemmer.

I 1898 skiftede selskabet navn til Bornholms Brandforsikring.

Selskabets medlemmer kunne med tiden tegne forsikringer for deres medhjælperes private ejendele og en række store virksomheder blev forsikret hos Bornholms Brandforsikring.

Efter 2. Verdenskrig oplevede landbruget en stigende mekanisering. Mekaniseringen var ny og medførte en del brande, der resulterede i dårlige regnskabsår 1949-1950.

 

Ved 100 års jubilæet kunne bornholmernes forsikringsselskab glæde sig over en særdeles god økonomi, også sammenlignet med forsikringsselskaber i resten af landet. Dette skyldtes, blandt andet, langt færre brande på Bornholm, der ikke havde nær så mange stråtækte huse som de øvrige landsdele. Den gode økonomi gav for første gang kontingentnedsættelser til selskabets medlemmer.

Op gennem 50’erne voksede selskabet, og i 1971 ansatte man forretningsfører Peder Knudsen på fuldtid, åbnede kontor i Rønne og ansatte en kontorassistent. Peder Knudsen moderniserede og optimerede forretningsgangen, og fra 1982 kunne Bornholms Brandforsikring tilbyde forsikring på samme niveau som ethvert andet dansk selskab.

Ved udgangen af 1990 oplevede Bornholms Brandforsikring et rekordstort overskud og satte præmierne ned, hvorefter de konkurrerende selskaber på øen også måtte nedsætte deres præmier, for at kunne konkurrere på priserne.

Det var også i 1990’erne at Bornholms Brand for første gang bidrog direkte til det bornholmske samfund i form af en klækkelig saltvandsindsprøjtning til erhvervsfiskeriet i Nexø. Selskabet indgik desuden i et tæt samarbejde med Topdanmark, som består den dag i dag.

Allerede dengang var der en konsolidering indenfor landbruget som betød, at der blev færre, større og mere specialiserede bedrifter. Det var den væsentlige årsag til et yderligere forstærket samarbejde med Topdanmark.

I den forbindelse blev Bornholms Brandforsikring g/s omdannet til et A.m.b.a. (andelsselskab), og forsikringsforretningen overdraget til et A/S, med det kundeejede A.m.b.a. som hovedaktionær med 73% af aktierne og ejerandelen er fortsat uforandret.

Bornholms Brands A.m.b.a. hviler fortsat på andelstanken, fordi medlemmerne jævnfør vedtægterne er de til enhver tid værende forsikringstagere i Bornholms Brandforsikring.

Selskabet består af 24 delegerede, som vælger selskabets bestyrelse på generalforsamlingen, herunder består selskabet af en direktør, som varetager driften af selskabet.

Selskabet der som moderselskab har som primært formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring A/S og sekundært at foretage investeringer med videre til gavn for det bornholmske erhvervsliv. Moderselskabet investeringer desuden i ejendomme og værdipapirer.

Bornholms Brands A.m.b.a er således ejet af kunderne i Bornholms Brandforsikring A/S med en ejerandel på 73%, og de resterende 27% er ejet af Topdanmark.

 

Siden 1855 har Bornholms Brandforsikring bidraget med at skabe sikkerhed og tryghed for bornholmerne, således at ulykkelige begivenheder som ildebrande ikke resulterede i fattigdom og ruin.

Bornholms Brandforsikring er dybt forankret på Bornholm og bidrager løbende til øens udvikling ved at støtte projekter inden for idræt, kultur og turisme.

I 2023 gav selskabet 2,5 mio. kroner i støtte til en række projekter til gavn for hele Bornholm.

Bornholms Brand forsikrer i dag flere end 21.000 bornholmere og har i 2023 rundet 61.000 policer. Dermed har vi en markedsandel på over halvdelen af øens husstande.

Om selskabet

Stiftet i 1855

Ejer 73% af Bornholms Brandforsikring A/S

Primær opgave, at ejer aktie i Bornholms Brandforsikring A/S

Sekundær opgave, foretage investeringer til gavn for det bornholmske erhvervsliv.