Historie

Siden stiftelsen i 1855 har Bornholms Brandforsikring gennemgået en rivende udvikling.

Selskabet forsikrer idag flere end 16.000 bornholmere og har en markedsandel på mere end halvdelen af øens husstande.

Det får os ikke til at glemme vores rødder.

Her kan du læse et uddrag af selskabets historie.

Bornholms Brandforsikring siden 1855

Bornholms Brand's første kontor
Danmarks ældste landboforening - Bornholms landøkonomiske Forening - var stedet, hvor grunden til
Bornholms Brandforsikring blev skabt. Ifølge referat fra Landboforeningens generalforsamling den 8. februar 1854 fremgår det ordret af pkt. 8.

"Hr. Stender, Ladegaard, fremkom med det Forslag, at Foreningen skulde søge iværksat en Opfordring til Bornholms Landbrugere om at oprette en Brandassuranceforening for Meubler og Effekter for Bornholm alene, I den Anledning vedtoges det at nedsætte en Committe til at fremkomme med Forslag, og valgtes hertil d'Hrr. Stender, Ladegård, Klemensker, Jespersen, Sejersgaard, Knudsker og Stender, Gadegaard, Vestermarie"

Udvalgets tre medlemmer var alle udprægede handlingens mænd, så der kom hurtigt et resultat af deres arbejde.

For straks at skaffe det bredest mulige grundlag for en brandforsikringsforening lagde man sagen i hænderne på Landcommunalforeningen, hvis formand, proprietær H. P. Rasch, Eskildsgaard i Pedersker, den 12. juni
1855 i "Bornholms Avis" indvarslede til møde i foreningen. Efter angivelse af et par andre sager, der var på dagsordenen, kommer det, - og det er altså det første, man vil kunne finde på tryk om Bornholms Brandforsikring:

"Iligemåde er jeg deels skrivtlig og deels mundtlig, bleven underrettet om, at Pluraliteten af Landsognenes Beboere, gjerne see en Brandforsikringsforening for rørlig Eiendom i Landsognene bragt istand, da man antager, at den Præmie, som Brandforsikringsforeningen i Sjællands Stift forlanger er for høi, efter de herpaa Øen stedfindende Omstændigheder.

Foranlediget af ovenanførte, tillader jeg mig at indbyde til et møde af Landcommunalforeningen, til Løverdagen den 23. juni d.A. kl. 11 Formiddag ved Pavillionen i den kongelige Almindingskov.

Eskildsgaard, d. 7de Juni 1855

H. P. Rasch,
p.t. Formand for Landcommunalforeningen"

Der har næppe været megen uenighed om denne sag, og i mødereferat meddeles der kort og godt, at det overlodes "De'Herrer Proprietair J. Jespersen, Vestergård, Skolelærer Knudsen, Vestermarie, og Proprietair A. Stender, Gadegaard, at gjøre de foreløbige Skridt med Hensyn til Love for en saadan Forening, og tilskyndelse til Landets Beboere at deeltage og indtræde i Foreningen, hvis den kan bringes istand"

Hvis den kan bringes istand - Ja, men det kunne den altså ! Det skulle snart vise sig, at dette var en sag, som "pluraliteten" af landboerne kunne samle sig om og løfte i flok uden hensyn til stand og rang. Men den var jo også grebet rigtig an, fremført og anbefalet som den var af de mest ansete landmænd.

Kongemindet og Brandkassen - To store fælles mærkesager i den samme sommer. Vidt forskellige, men man følte dog spontant den dybe sammenhæng imellem dem, og man følte endelig for alvor den nye tids vingesus.

Om nogen modstand mod oprettelsen af den nye brandkasse har der næppe været tale, højst en smule panderynken hos prokurator Erichsen i Rønne, der var lokalrepræsentant for det sjællandske selskab, hvis præmier var blevet betegnet som for høje, hvad de uden tvivl også har været. Efter at have sundet sig lidt, forsøger han dog at komme den nye, endnu ufødte konkurrent i forkøbet og indrykker følgende spagfærdige annonce i avisen:

"De af Rønne og Vesterherreds Beboere, det attraae at optages i Brandforsikringsforeningen for rørlig Eiendom i Sjællands Stift, anmodes om inden denne Maaneds Udgang at melde dem hos undertegnede Districtsforstander, hos hvem Lovene gratis erholdes

Rønne, den 20. october 1855

Erichsen"

Denne forening har sikkert ikke haft særlig stor tilslutning på Bornholm, og dens klientel har i hvert fald overvejende været i byerne. På landet havde man vel nok i de fleste tilfælde sine bygninger forsikret, medens man løb den risiko ikke at have nogen forsikring for besætning, indbo og varelager. Derfor har den gode prokurator næppe følt sin forenings, end sige sin egen eksistens alvorligt truet af den nye landbobrandkasse - og hans panderynker er hurtigt glattet ud igen.

Onsdag den 28. november 1855 kl. 10 Formiddag blev der afholdt møde ved fru Dams bopæl i Aakirkeby, hvor "Bornholms Landboeres Brandforsikringsselskab for rørlig Eiendom" blev stiftet af 24 indflydelsesrige personligheder, der alle var medlemmer af deres sogns kommunalbestyrelse eller amtsrådet.

De 24 stiftere var:

 • Kaptajn, Sandemand H. P. Rasch, Eskildsgaard, Pedersker
 • Løjtnant, Sandemand Nielsen, Aaker
 • Gdr. H.C. Lohmann, Tvillingsgaard, Vestermarie
 • Gdr., Sandemand H.M. Kofoed, Stensgaard, Aaker
 • Gdr. Lars Munch, Bækkegaard, Ibsker
 • Gdr., Kaptajn Dam, Brogaard, Aaker
 • Gdr. J. W. Nyholm, Bolbygaard, Klemensker
 • Gdr. Ole Absalon Kofoed, St. Duegaard, Aaker
 • Gdr. Jørgen Balle, St. Myregaard, Aaker
 • Gdr. Hans Philip Koefoed, Siegaard, Aaker
 • Gdr. Jens Kofoed Hansen, Sortegaard, Aaker
 • Løjtnant Dam, Kannikegaard, Aaker
 • Gdr. Peder Kofoed, Degnegaard, Pedersker
 • Gdr. Anders Hansen Kaas, Kaasegaard, Poulsker
 • Gdr. Henrik Jørgensen, Koosgaard, Ibsker
 • Gdr. Marius Hendriksen, Dammegård, Aaker
 • Gdr. Andreas Jensen, Udegaard, Poulsker
 • Landvæsenkomm., Cand. jur. A. S. Stender, St. Gadegaard, Vestermarie
 • Skovfoged, dannebrogmand Rosen, Almindingen
 • Skolelærer J. P. Knudsen, Smørenge Skole, Vestermarie
 • Gdr. J. A. Jespersen, Splitsgaard, Klemensker
 • Ritmester Jesper Holm, Klemensker
 • Ritmester H. Holm, Klemensker
 • Landmand J. N. Jespersen, Rønne

Sidstnævnte kunne dog - da der jo var tale om landboernes brandforsikring - kun optages under forudsætning af, at han igen bosatte sig på landet. Men det gjorde han. Kort tid efter købte han St. Almegaard i Knudsker, som han ejede til 1877.

Dette er uddrag fra selskabets 100 års jubilæums skrift skrevet af N. C. Stangegaard.
Selskabet har et stort arkiv med gamle bøger fra sognekommisærerne m.v..

Om selskabet

Stiftet i 1855

Ejer 73% af Bornholms Brandforsikring A/S

Primær opgave, at ejer aktie i Bornholms Brandforsikring A/S

Sekundær opgave, foretage investeringer til gavn for det bornholmske erhvervsliv.