Mangfoldighedspolitik

 

Indledning

I henhold til Lov om Finansiel virksomhed (FIL) § 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer blandt bestyrelsens medlemmer.

I forhold til Bornholms Brandforsikring A/S har bestyrelsen den holdning, at en mangfoldighed i bestyrelsen skal sikre, at selskabets ledelse i en høj grad af dialog udfordres, at der er en bred vifte af synspunkter og erfaring i bestyrelsen og ikke mindst en blanding af medlemmer med faglige kompetencer og lokalkendskab.

Bestyrelsen har truffet beslutning om følgende mangfoldighedspolitik:

Formålet
Bestyrelsen ønsker, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici, således som det pålægges bestyrelsen i FIL § 70 stk. 4. Bestyrelsen ønsker, at hele bestyrelsen aktivt tager del i bestyrelsens arbejde, og er i stand til at udfordre direktionen på en konstruktiv måde, herunder stille relevante spørgsmål til direktionen og forholde sig kritisk til svarene.

Kompetencekrav i bestyrelsen
Bestyrelsen skal samlet besidde de kompetencer og erfaringer, som er nødvendige for at lede selskabet.

Det er bestyrelsens holdning, at der trods selskabets forholdsmæssige simple forretningsmodel skal være følgende kompetencer til stede i den samlede bestyrelse:

 • Kendskab til den lokale markedsplads (Bornholm) i forhold til både øens udvikling samt faktorer, der kan få indflydelse på driften af forsikringsselskabet
 • Forståelse af forretningsmodel, strategi og IT
 • Indgående økonomisk indsigt
 • Kendskab til forsikringers virkemåde
 • Indgående kendskab til reassurance
 • Kendskab til central lovgivning for virksomheden
 • Kendskab til solvens, hensættelser og risici
 • Indgående kendskab til investeringer
 • Kendskab til drift af virksomhed

Bestyrelsen afgør årligt i forbindelse med revurdering af forretningsmodellen og selskabets risikoprofil, hvilke kompetencer og erfaringer, der er nødvendige. Bestyrelsesmedlemmernes viden og faglige kompetencer skal være af en sådan beskaffenhed, at bestyrelsesmedlemmet med den plads i bestyrelsen, som vedkommende udfylder, skal kunne forstå virksomhedens aktiviteter og dermed forbundne risici. Ethvert bestyrelsesmedlem forpligter sig til at deltage i aktuel uddannelse for at opnå den fornødne kompetence.

Bestyrelsen tilstræber, at de ønskede kompetencer til enhver tid er til stede i den samlede bestyrelse, hvorfor det skal sikres, at kompetencer ikke kun bestrides af én i bestyrelsen.

Mangfoldighed, som bestyrelsen anser for relevant og nødvendig
Bestyrelsen ønsker videst mulig mangfoldighed i den samlede bestyrelse. Således vægtes om muligt, en mangfoldighed inden for alder, køn, etnicitet, geografisk herkomst, uddannelsesmæssig- og erhvervsmæssig herkomst etc. Mangfoldighed vil dog ikke være på bekostning af tilstrækkelig diversitet i kvalifikationer og kompetencer, som prioriteres ved sammensætning af den samlede bestyrelse.

Rekruttering til bestyrelsen
Bestyrelsen rekrutteres fra de 2 aktionærer – Topdanmark Forsikring A/S og Bornholms Brand A.m.b.a. med henholdsvis 2 og 3 medlemmer. I forbindelse med skift af bestyrelsesmedlemmer tages der, i en dialog mellem de 2 aktionærer, stilling til hvilke kompetencer, der skal afdækkes i den kommende bestyrelse – dog er formand og næstformand i Bornholms Brand A.m.b.a. pr. automatik valgt ind i Bornholms Brandforsikring A/S’ bestyrelse, for at sikre den lokale forankring mellem de 2 selskaber.

Det er et krav for valg til bestyrelsen, at vedkommende opfylder eller vil kunne opfylde kravene til bestyrelsesmedlemmer i et forsikringsselskab som opregnet i FIL såvel individuelt som kollektivt set. Det skal således sikres, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer vil kunne godkendes af Finanstilsynet, ligesom det ved nyvalg af bestyrelsesmedlemmer skal sikres, at reglerne for bestyrelsens sammensætning til enhver tid overholdes.

Evaluering
Bestyrelsen foretager minimum en gang årligt selvevaluering, der har til formål at:

 • Identificere nødvendige bestyrelseskompetencer for den samlede bestyrelse på baggrund af selskabets forretningsmodel og risikoprofil
 • Det enkelte bestyrelsesmedlem vurderer sin egen viden, faglige kompetence og erfaring som medlem af bestyrelsen i Bornholms Brandforsikring A/S.
 • Den samlede bestyrelses kollektive viden, faglige kompetence og erfaring vurderes som bestyrelse i Bornholms Brandforsikring A/S.
 • Evaluere bestyrelsesarbejdets form, arbejdsklima, ledelse, kvalitet og bestyrelsens evaluering af direktionen.

Selvevaluering skal give det enkelte bestyrelsesmedlem såvel som den samlede bestyrelse overblik over, om den opfylder lovgivningens krav til bestyrelsen såvel som Bornholms Brandforsikring A/S’ politik om mangfoldighed ved sammensætning af bestyrelsen. Det er ligeledes hensigten at få belyst bestyrelsesarbejdets form mv.

 

(Godkendt af bestyrelsen 16.03.2023)