Persondatapolitik

I Bornholms Brandforsikring ønsker vi, at vores kunder altid har tillid til os. Når du udleverer personlige oplysninger til os, ved vi, at det er vores ansvar at beskytte dem. Vi har derfor IT-systemer, processer og kontroller, som sikrer, at vi overholder persondataforordningen og databeskyttelsesloven, og at dine oplysninger bliver behandlet og opbevaret på en måde, der respekterer din ret til privatliv.

Bornholms Brandforsikring sælger ikke dine oplysninger.

Når Bornholms Brandforsikring behandler personoplysninger om dig, skal vi for at leve op til persondataforordningen orientere dig om følgende punkter:

1. Hvem der er dataansvarlig
2. Hvilke personoplysninger Bornholms Brandforsikring behandler om dig
3. Hvorfor Bornholms Brandforsikring behandler dine personoplysninger
4. Hvordan Bornholms Brandforsikring indsamler dine personoplysninger
5. Det juridiske grundlag for indsamlingen
6. Hvem personoplysningerne videregives til
7. Bornholms Brandforsikrings brug af automatiske processer, herunder profilering
8. Dine rettigheder
9. Hvor længe Bornholms Brandforsikring opbevarer dine personoplysninger
10. Datasikkerhed på www.bornholmsbrand.dk
11. Hvordan du kan tilbagekalde et samtykke
12. Hvordan du kan klage over Bornholms Brandforsikrings behandling af dine personoplysninger


1. Dataansvarlig

Bornholms Brandforsikring er dataansvarlig for de personoplysninger, som Bornholms Brandforsikring behandler om dig.
Bornholms Brandforsikring er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men alle spørgsmål omkring persondata håndteres af Niels Ebbe Lauridsen, nel@bornbrand.dk, tlf. 56 93 00 44.

 

2. Hvilke personoplysninger Bornholms Brandforsikring behandler om dig

 • Navn
 • Adresse
 • CPR-nummer
 • E-mail adresse
 • Telefonnummer
 • Køn
 • Stilling og arbejdsområde
 • Familieforhold og civil status
 • Elektroniske spor på www.bornholmsbrand.dk
 • Betalingsoplysninger
 • Tidligere forsikringsselskaber og skadeforløb
 • Oplysninger ved tingsskade
 • Helbredsoplysninger ved personskade
 • Rejseoplysninger ved rejseskade
 • Oplysninger fra CPR-, DMR- og BBR-registret
 • Vidneforklaringer
 • Såfremt du måtte være impliceret som modpart i en skadesag, behandles relevante personoplysninger om dig som led i skadebehandlingen.

Ud over ovenstående kan vi anvende frit tilgængelige personoplysninger eks. fra sociale medier.
Bornholms  Brandforsikring behandler og opbevarer alene identificerbare personoplysninger, så længe der er et sagligt formål med opbevaringen, og så længe det er nødvendigt for Bornholms Brandforsikring at opbevare oplysningerne.

Særligt om personfølsomme oplysninger

Har du oplysninger om en personskade eller andre personfølsomme oplysninger registreret hos Bornholms Brandforsikring, vil disse oplysninger blive behandlet med særlig varsomhed og naturligvis fortroligt.

 

3. Hvorfor Bornholms Brandforsikring behandler dine personoplysninger

De indhentede personoplysninger registreres af Bornholms Brandforsikring med henblik på:

 • Tegning og administration af forsikringsaftalen
 • Behandling af skader
 • Pleje af kundeporteføljer og rådgivning
 • Markedsføring
 • Fastlæggelse af brugeradfærd på www.bornholmsbrand.dk
 • Korrekt prissætning
 • Opkrævning af præmie via Betalingsservice
 • Automatisk opdatering af adresseoplysninger via CPR-registret
 • Mulighed for at udbetale erstatning og for meget indbetalt præmie via NemKonto
 • Til brug af ”Mine Sider”med NemID/Mit ID
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra kunder
 • Håndtering af tvister mellem kunder og tredjepart
 • Tilfredshedsundersøgelser og statistik

 

4. Hvordan indsamler Bornholms Brandforsikring personoplysninger?

4.a Direkte hos dig
Bornholms Brandforsikring indsamler personoplysninger direkte hos dig, når du tegner en forsikring eller anmelder en skade. Dette kan enten være skriftligt pr. brev/e-mail eller via telefonen.

4.b Via www.bornholmsbrand.dk
Bornholms Brandforsikring registrerer de personoplysninger, du selv afgiver på www.bornholmsbrand.dk. Dette vil f.eks. være tilfældet, når du anmoder om at blive kontaktet, får et tilbud eller anmelder en skade.

4.c Fra andre med dit samtykke
Udover de personoplysninger, som du selv afgiver som kunde til Bornholms Brandforsikring, kan Bornholms Brandforsikring modtage og registrere personoplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til det.
Bornholms Brandforsikring vil anmode om dit samtykke i alle de tilfælde, som lovgivningen foreskriver.

Følgende er eksempler på tilfælde, hvor vi indhenter dit samtykke:

 • I forbindelse med at du tegner en forsikring, hvor der indhentes oplysninger om skadeforløb, anciennitet, opsigelsesårsag i andre forsikringsselskaber med henblik på at vurdere, på hvilke vilkår Bornholms Brandforsikring vil tegne forsikringen.
 • Hvis du anmelder personskade, indhentes lægelige oplysninger, herunder journal fra egen læge, for at kunne vurdere skaden.

4.d Via cookies
Bornholms Brandforsikring indsamler oplysninger ved brug af cookies på www.bornholmsbrand.dk.
En cookie er en lille tekstfil, der gemmer informationer til næste gang hjemmesiden besøges.

4.e Fra registre                
Bornholms Brandforsikring modtager automatisk oplysninger fra CPR-registret, hvis du flytter eller fra DMR, når du køber en ny bil. Dertil kommer, at Bornholms Brandforsikring anvender data om din bolig via det offentlige BBR-register.

4.f Facebook
Bornholms Brandforsikring modtager personoplysninger om dig, når du benytter vores Facebook side, og du aktivt skriver kommentarer til vores opslag og artikler eller på anden måde kommunikerer med Bornholms Brandforsikring via Facebook.

 

5. Det juridiske grundlag for indsamlingen

5.a For at opfylde forsikringsaftalen
Hvis personoplysningerne er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale med os eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, er du forpligtet til at afgive disse personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, i persondataforordningen. I modsat fald kan konsekvensen være, at Bornholms Brandforsikring ikke kan indgå en aftale om forsikring eller ikke kan udbetale erstatning til dig.

5.b Retlig forpligtelse eller legitim interesse
Bornholms Brandforsikring behandler i øvrigt personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at opfylde gældende lovgivning eller forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c og f, i persondataforordningen.

 

6. Hvem videregiver Bornholms Brandforsikring personoplysninger til?

Bornholms Brandforsikring behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger, da Bornholms Brandforsikring i henhold til lov om finansiel virksomhed har tavshedspligt.

6.a Retligt forpligtet
Bornholms Brandforsikring kan være retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger til tredjemand, f.eks. til skattemyndighederne eller politiet.

6.b Til tredjeparter
Bornholms Brandforsikring kan overlade personoplysninger om dig til vores samarbejdspartnere, som behandler data på vores vegne. Vi indgår en databehandleraftale for at beskytte dine personoplysninger.
Bornholms Brandforsikring videregiver i øvrigt kun personoplysninger om dig til tredjepart, hvis lovgivningen foreskriver det. Det vil f.eks. være tilfældet, hvis du har givet dit samtykke til videregivelsen, eller hvis videregivelsen er nødvendig for at opfylde forsikringsaftalen.

6.c NemKonto
Hvis du skal have udbetalt beløb til din NemKonto, videregiver Bornholms Brandforsikring oplysning om dit CPR-nummer til KMD A/S via Nets Danmark A/S, som optræder som betalingsformidler. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så Bornholms Brandforsikring kan udbetale beløbet til den rigtige konto.

6.d Betalingsservice
Betaler du en eller flere forsikringer via Betalingsservice, videregiver Bornholms Brandforsikring det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, til Nets Danmark A/S.

6.e Misligholdelse
Misligholder du dine forpligtelser over for Bornholms Brandforsikring, kan Bornholms Brandforsikring indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.f Overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS
Bornholms Brandforsikring benytter ingen eksterne leverandører til at opbevare personoplysninger uden for EU/EØS.

 

7. Automatiske processer

Dine personoplysninger kan anvendes i automatiske processer og individuel beslutningstagning.
Vi anvender ikke dine oplysninger til profilering.

 

8. Dine rettigheder

Ret til at se personoplysninger: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Bornholms Brandforsikring har registreret om dig, herunder omfanget af dine samtykker, og hvilke personoplysninger der videregives om dig.

Ret til berigtigelse af personoplysninger: Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger registreret om dig hos Bornholms Brandforsikring, ligesom du under hensyntagen til formålene med behandlingen har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Ret til begrænsning eller sletning af personoplysninger: Du har ret til at begrænse Bornholms Brandforsikrings behandling af dine personoplysninger eller få slettet registrerede personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataforordningen.

Ret til indsigelse mod behandling af personoplysninger: Du har ret til at gøre indsigelse mod Bornholms Brandforsikring behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at transmittere oplysningerne til en anden myndighed eller virksomhed. Du kan tillige bede om at få oplysningerne sendt direkte fra Bornholms Brandforsikring til en anden myndighed eller virksomhed.

Brugen af dine rettigheder
Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret, bedes du udfylde og indsende formularen ”Anmodning om ændringer vedrørende persondata” som kan findes på denne side.

 

9. Hvor længe opbevarer Bornholms Brandforsikring dine personoplysninger?

Bornholms Brandforsikring opbevarer alene identificerbare personoplysninger, så længe der er et sagligt formål med opbevaringen, og så længe det er nødvendigt for Bornholms Brandforsikring at opbevare personoplysningerne. Dette betyder, at nogle personoplysninger slettes hurtigere end andre.

Følgende er eksempler på, hvornår Bornholms Brandforsikring sletter dine personoplysninger:

 • Tilbud om forsikring, hvor tilbud ikke er accepteret af dig, slettes efter 6 måneder.
 • Annullerede forsikringer slettes efter 6 måneder.
 • Forsikringer, hvor der alene kan anmeldes tingskade slettes 10 år efter opsigelsesdatoen.
 • Forsikringer, hvor der kan anmeldes personskade eller forureningsskade slettes 30 år efter opsigelsesdatoen.

Bemærk, at det er den seneste af ovennævnte frister, der er afgørende for, hvornår dine personoplysninger slettes.

 

10. Datasikkerhed på www.bornholmsbrand.dk

Datatilsynet anbefaler, at de personoplysninger, du indtaster på www.bornholmsbrand.dk er beskyttet med en stærk kryptering, og derfor benytter Bornholms Brandforsikring 128 bit SSL kryptering.

Hvis du sender personoplysninger på e-mail til Bornholms Brandforsikring, skal du dog være opmærksom på, at Bornholms Brandforsikring ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

 

11. Tilbagekaldelse af samtykke

Såfremt du ønsker at tilbagekalde et samtykke, bedes du udfylde og indsende formularen ”Anmodning om ændringer vedrørende persondata” som kan findes på denne side

Tilbagekalder du dit samtykke, påvirker det ikke den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, kan det betyde ændringer i forsikringsforholdet og i yderste konsekvens, at vi ikke kan udbetale erstatning til dig, eller at forsikringsforholdet må ophøre.

 

12. Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med Bornholms Brandforsikrings behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.

 

(Opdateret 20.03.2023) 

Anmodning om ændringer vedr. persondata

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i persondataforordningen bedes du udfylde formularen.

Anmodning om ændringer vedr. persondata

Facebook

Ved at besøge Bornholms Brandforsikrings facebookprofil, skal du vide, at Facebook indsamler almindelige personoplysninger om dig til brug for at forbedre Facebooks reklamesystem og vores tilpasning af vores facebookprofil. Behandlingen af persondata er således baseret på legitime interesser jf. art. 6, stk. 1, litra f – altså markedsføring. Du har ret til at gøre indsigelse mod denne behandling.

Vi modtager anonyme statistiske oplysninger om brugerne af vores facebookside. Oplysningerne indsamles ved, at Facebook gemmer cookies på din harddisk eller andet medium. Cookies virker i to år, medmindre du sletter dem. Brugerkoden, som kan kædes sammen med forbindelsesdata for brugere, som er registreret på Facebook, indsamles og behandles, når siden åbnes.

Bornholms Brand og Facebook er fælles dataansvarlige for behandlingen af disse persondata. Du kan til enhver tid udøve dine rettigheder jf. GDPR overfor både Bornholms Brandforsikring og Facebook.