Persondatapolitik A.m.b.A

Regler for håndtering af persondata

1. Formål

Bornholms Brand A.m.b.a. har vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan Bornholms Brand A.m.b.a. behandler dine persondata.

Bornholms Brand A.m.b.a. indhenter som udgangspunkt ikke selv oplysninger om personer, men modtager oplysninger indeholdende personoplysninger i forbindelse med ansøgninger vedrørende støtte af forskellig karakter til forskellige formål på Bornholm.
 
2. Kontaktoplysninger
Bornholms Brand A.m.b.a. er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger hos Bornholms Brand A.m.b.a.:
 
Bornholms Brand A.m.b.a.
Tornegade 8
3700 Rønne
Telefon 56 93 00 00
E-mail: compliance@bornbrand.dk

3. Hvilke data der indsamles
Bornholms Brand A.m.b.a. behandler persondata om den enkelte ifm. behandlingen af en ansøgning. Persondata der behandles, omfatter følgende, hvis indeholdt i ansøgningen: navn, telefonnummer, adresse, mailadresse, kontooplysninger, samt hertil relaterede oplysninger indeholdt i ansøgningen.

Herudover behandles persondata, som den enkelte selv aktivt har givet til Bornholms Brand A.m.b.a., f.eks. oplysninger ansøgeren deler i ansøgningerne, oplysninger sendt på e-mail, mv. 
 
4. Hvorfor Bornholms Brandforsikring behandler dine personoplysninger
Formålet med indsamling og behandling af persondata, er at kunne behandle de ansøgninger som Bornholms Brand A.m.b.a. modtager.
 
5. Opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når persondataene ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.
Ansøgninger der ikke imødekommes, slettes som udgangspunkt efter 6 måneder, hvorimod ansøgninger om legater der imødekommes opbevares løbende år + 5 år efter endt behandling. 
 
6. Videregivelse af oplysninger
Bornholms Brand A.m.b.a. videregiver udelukkende persondataoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i nærværende regelsæt.

Bornholms Brand A.m.b.a. kan videregive oplysningerne, såfremt Bornholms Brand A.m.b.a. er forpligtet til at videregive eller dele persondata for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendomsret.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, herunder Bornholms Brandforsikring A/S, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services, f.eks. ifm. overførsel af støtte. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for Bornholms Brand A.m.b.a., ligesom Bornholms Brand A.m.b.a. løbende kontrollerer, at samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Bornholms Brand A.m.b.a. videregiver ikke persondata til tjenesteudbydere eller databehandlere uden for EU.
 
7. Cookies
Bornholms Brand A.m.b.a. indsamler oplysninger ved brug af cookies på www.bornholmsbrand.dk. En cookie er en lille tekstfil, der gemmer informationer til næste gang hjemmesiden besøges. 

8. Sikkerhed
Bornholms Brand A.m.b.a. beskytter dine persondata, og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, vil Bornholms Brand A.m.b.a. underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
 
9. Dine rettigheder

9.a Ret til at se personoplysninger: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Bornholms Brand A.m.b.a. har registreret om dig, herunder omfanget af dine samtykker, og hvilke personoplysninger der videregives om dig.

9.b Ret til berigtigelse af personoplysninger: Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger registreret om dig hos Bornholms Brand A.m.b.a., ligesom du under hensyntagen til formålene med behandlingen har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

9.c Ret til begrænsning eller sletning af personoplysninger: Du har ret til at begrænse Bornholms Brand A.m.b.a. behandling af dine personoplysninger eller få slettet registrerede personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataforordningen.

9.d Ret til indsigelse mod behandling af personoplysninger: Du har ret til at gøre indsigelse mod Bornholms Brand A.m.b.a. behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

9.e Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at transmittere oplysningerne til en anden myndighed eller virksomhed. Du kan tillige bede om at få oplysningerne sendt direkte fra Bornholms Brand A.m.b.a. til en anden myndighed eller virksomhed.

9.f Ret til at tilbagetrække samtykke: Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os via de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Såfremt samtykke ikke foreligger eller trækkes tilbage, kan det betyde, at vi ikke kan behandle din ansøgning. Tilbagetrækkes et samtykke, knyttet til en allerede given bevilling, kan det ud fra en interesseafvejning betyde, at betalinger stoppes eller evt. tilbagetrækkes.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

10. Klage til Datatilsynet
Hvis du er utilfreds med Bornholms Brand A.m.b.a’s behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.

Om selskabet

Stiftet i 1855

Ejer 73% af Bornholms Brandforsikring A/S

Primær opgave, at ejer aktie i Bornholms Brandforsikring A/S

Sekundær opgave, foretage investeringer til gavn for det bornholmske erhvervsliv.