Lønpolitik

 

Lovhjemmel
Ifølge Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirk-somheder og firmapensionskasser, udstedt i henhold til Lov om finansiel virksomhed §77i, samt Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10.10.2014 art. 258, stk. 1, litra l og art. 275 skal en finansiel virksomhed have en skriftlig lønpolitik, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.

Aflønningsudvalg
Selskabet behøver pga. sin størrelse ikke etablere et aflønningsudvalg, idet Bornholms Brand-forsikring A/S de 2 seneste regnskabsår på balancetidspunktet ikke i gennemsnit har haft 1.000 eller flere fuldtidsansatte, og bestyrelsen har ikke fundet anledning til at nedsætte et sådant udvalg.

Selskabets overordnede lønpolitik
Selskabets lønpolitik har til formål at medvirke til, at selskabets aflønning af ledelse og ansatte, der har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Lønpolitikken skal således medvirke til, at selskabets ledelse og væsentlige risikotagere arbejder for at fremme sund og effektiv risikostyring af selskabet.

Lønnen skal være i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel.

Lønnen må ikke være af en størrelse eller sammensætning, som indebærer en risiko for interessekonflikter, eller som ikke harmonerer med selskabets ønsker om at beskytte kunder.

Selskabet anvender ikke variable løndele.

Hvem er omfattet
Følgende er omfattet af selskabets lønpolitik:

Bestyrelsen
Direktionen
Nøglepersoner
Leder af policeafdelingen

Bestyrelsens honorar
Selskabets bestyrelse aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen former for incitaments- eller performanceafhængig aflønning.

Bestyrelsens honorar fastsættes på et niveau, som er markedskonformt, og som afspejler kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats i lyset af selskabets kompleksitet, arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder.

Ud over basishonoraret ydes der en mindre mødediæt ved bestyrelsesmøder.

Direktionens aflønning
Direktionen er ansat på fast kontrakt. Der sker en årlig vurdering af aflønningen. Bestemmende for direktionens aflønning er ønsket om at sikre selskabets fortsatte mulighed for vækst, afspejle direktionens selvstændige indsats, skabe værdi for selskabet samt mulighed for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede ledende medarbejdere.

Elementerne i direktionens samlede aflønning sammensættes med udgangspunkt i markedspraksis og selskabets specifikke behov.

I forbindelse med den årlige vurdering af direktionens aflønning foretages en vurdering af udviklingen i markedspraksis. Direktionens aflønning består af en fast løn. Direktionen fastlægger selv inden for den faste løn hvor stor en andel af denne, der indbetales på pension.

Direktionen er ikke omfattet af nogen former for incitaments- eller performanceafhængig aflønning.

Opsigelse fra selskabets side kan ske med 12 måneders varsel og fra direktionens side med 6 måneders varsel.

I forbindelse med en direktørs fratrædelse tildeles den i kontrakten aftalte fratrædelsesgodtgørelse, som udgør et års løn. Denne fratrædelsesgodtgørelse udbetales efter opsigelsesperioden, og kun såfremt opsigelsen ikke skyldes direktørens misligholdelse af kontrakten.

Bestyrelsen fastsætter inden for rammerne af denne politik alle aspekter af direktionens løn.

Væsentlige risikotagere / nøglepersoner
Bestyrelsen har vurderet, at der udover lederen af policeafdelingen ikke er øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil. Baggrunden for denne vurdering er dels selskabets størrelse men også opbygningen af den interne kontrol i selskabet, hvor det er fastlagt, at direktionen skal godkende alle engagementer, der medfører en væsentlig risiko for selskabet. Hertil kommer, at direktionen foretager kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning.

Som nøglepersoner er udpeget selskabets risiko- og compliance officer for henholdsvis risikostyringsfunktionen og compliance funktionen, herudover er der kontraktansat en ekstern nøgleperson for aktuarfunktionen og intern audit.

Offentliggørelse af lønoplysninger
Hovedlinjer fra nærværende lønpolitik vil blive offentliggjort i selskabets årsrapport.

I årsrapporten offentliggøres det samlede optjente vederlag for bestyrelse og direktion.

På selskabets hjemmeside offentliggøres en rapport om aflønning, som indeholder det samlede optjente vederlag for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen.

Formandens beretning på selskabets generalforsamling vil indeholde en omtale af nærværende lønpolitik samt en redegørelse for aflønningen til bestyrelse og direktion, samt eventuelle ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, hvis dette kan oplyses, uden at oplyse om disses individuelle løn. Redegørelsen vil indeholde oplysninger om aflønningen i det foregående år og om den forventede aflønning i indeværende og kommende regnskabsår.

Lønpolitikken vil blive fremlagt til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens kontrol af og ansvar for lønpolitikken
Bestyrelsen påser, at der mindst en gang årligt foretages kontrol af, om lønpolitikken overholdes. Kontrollen foretages af selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, og bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for kontrollen, og resultatet heraf rapporteres til bestyrelsen.

Revurdering
Bestyrelsen gennemgår lønpolitikken mindst en gang årligt med henblik på at tilpasse lønpolitikken til selskabets udvikling. Dette skal ske inden selskabets ordinære generalforsamling, så en eventuel ændring kan fremlægges til godkendelse.

 

(Godkendt af bestyrelsen 16.03.2023)