Vedtægter

Vedtægter for Bornholms Brand A.m.b.a. – godkendt på generalforsamlingen 8/4 2014

 

1.0 NAVN

 • 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a.

2.0 HJEMSTED

 • 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune.

3.0 FORMÅL

 • 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring A/S eller ethvert selskab, hvormed Bornholms Brandforsikring A/S måtte fusionere,
 • 3.2 Selskabets sekundære formål er at oparbejde en formue, der kan bruges, hvis Bornholms Brandforsikring A/S har behov for kapitaltilførsel, samt at foretage investeringer til gavn for erhvervslivet på Bornholm, for Bornholm generelt eller investere i formål, der er til gavn for selskabets medlemmer.

4.0 MEDLEMMER

 • 4.1 Andelshavere i Selskabet (betegnet “medlemmer”) er de til enhver tid værende forsikringstagere i Bornholms Brandforsikring A/S eller ethvert forsikringsselskab, hvormed Bornholms Brandforsikring A/S måtte fusionere, og alene disse.
 • 4.2 Medlemmerne hæfter ikke for Selskabets forpligtelser.
 • 4.3 Selskabets formue og indtægter kan alene udbetales til medlemmerne i tilfælde af Selskabets opløsning. Medlemmerne har dog ikke krav på nogen andel af Selskabets formue og indtægter, såfremt opløsningen sker i forbindelse med en fusion af Selskabet med et andet Selskab

 5.0 VALG AF DELEGEREDE

 • 5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.
 • 5.2 Valget finder sted hvert år og gælder for en treårig periode, hvorved en tredjedel af de delegerede er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
 • 5.3 I oktober måned i året for valgperiodens udløb bekendtgøres det i et bornholmsk dagblad og på selskabets hjemmeside, at opstilling af nye kandidater til det forestående valg kan ske ved anmeldelse til selskabet inden 14 dage. Anmeldelsen skal være skriftlig og være underskrevet af kandidaten sammen med mindst 4 øvrige medlemmer af selskabet. For opstilling til genvalg er anmeldelse dog ikke nødvendig.
 • 5.4 Er der ikke anmeldt flere kandidater end svarende til antallet af ledige mandater anses de anmeldte uden videre for valgt.
 • 5.5 Såfremt der er anmeldt flere kandidater end antallet af ledige mandater, indkaldes der i november måned ved bekendtgørelse i samme dagblad og på selskabets hjemmeside til valgmøde med mindst 8 dages varsel. Hvert medlem har én stemme. Stemmeafgivelsen er skriftlig. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
 • 5.6 Regler for valget i øvrigt fastsættes af selskabets bestyrelse, herunder tid og sted for valgmøde.
 • 5.7 Valgresultatet offentliggøres i samme dagblad og på selskabets hjemmeside.
 • 5.8 Valgbare er medlemmer, der ikke er fyldt 70 år eller fylder 70 år i valgperioden, og som er bosiddende på Bornholm, og ikke har ansættelse i selskabet eller virker for andet konkurrerende selskab. Mandatet bortfalder, hvis disse betingelser i løbet af valgperioden ikke længere er opfyldt. Hvis en delegeret vælges til bestyrelsen, nedlægger sit hverv eller afgår ved døden, vælges afløser ved næste valg i henhold til p. 5.2.

6.0 GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

 • 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
 • 6.2 Medlemmerne, der ikke har stemmeret på generalforsamlingen, har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der, såfremt de senest 5 dage før generalforsamlingen har anmeldt deres deltagelse ved meddelelse til selskabets hovedkontor.
 • 6.3 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på Selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden fem måneder efter regnskabsårets udløb.
 • 6.4 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af mindst ti delegerede og/eller tre bestyrelsesmedlemmer.
 • 6.5 Ordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers og højst fire ugers varsel af bestyrelsen ved bekendtgørelse i mindst et bornholmsk dagblad samt ved almindeligt brev eller telefax/elektronisk post til hver delegeret. På den ordinære generalforsamling kan altid medtages forslag, der er meddelt Selskabet senest den 15. februar.

7.0 GENERALFORSAMLINGEN - DAGSORDEN

 • 7.1 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning fremlægges på Selskabets kontor til eftersyn for medlemmerne.
 • 7.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:
  • 1.Valg af dirigent.
  • 2.Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
  • 3.Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
  • 4.Eventuelle forslag fra bestyrelsen, bestyrelsesmedlemmer og/eller delegerede.
  • 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • 6.Valg af suppleant
  • 7.Valg af revisor.
  • 8. Eventuelt
 • 7.3 De bestyrelsesmedlemmer, der ikke genopstiller/genvælges, anses først for fratrådt, når den pågældende generalforsamling er hævet. På den ordinære generalforsamling under dagsordenpunkterne 6 og 7 er det således de fratrædende og ikke de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, der er stemmeberettiget i henhold til punkt 7.6, 1. punktum
 • 7.4 Generalforsamlingen kan ikke behandle sager, som ikke er optaget på dagsordenen.
 • 7.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede, idet der dog uanset antallet af stemmeberettigede kan træffes beslutning om godkendelse af regnskabet samt valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor.
 • 7.6 Hver delegeret og hvert bestyrelsesmedlem har èn stemme på generalforsamlingen. Disse er berettiget til at give møde ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end et år. Kræves til endelig vedtagelse beslutning på to generalforsamlinger, skal fuldmagter til at møde og stemme på den første generalforsamling - for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt - anses for gyldige med hensyn til anden generalforsamling.

8.0 GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL.

 • 8.1 Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen. Skriftlig afstemning skal dog altid foretages, når mindst én stemmeberettiget forlanger det.
 • 8.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af disse vedtægter. Er der lige mange stemmer for og imod, er det pågældende forslag forkastet. I tilfælde af stemmelighed ved valg afgøres det ved lodtrækning. Hvis der under valg til bestyrelsen er flere forslag end der skal vælges, skal der ske valg ved skriftlig afstemning. På stemmesedlen skal påføres det antal navne, som skal vælges, ellers er stemmesedlen ugyldig. Er der stemmelighed mellem 2 eller flere, skal der ske omvalg for disse. Ved omvalg skal stemmesedlen påføres det antal navne, som skal vælges. Er der stadig stemmelighed, skal der foretages lodtrækning.
 • 8.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
 • 8.4 Senest 14 dage efter generalforsamlingen afholdelse skal det godkendte regnskab bekendtgøres i et bornholmsk dagblad og på Selskabets hjemmeside.

 9.0 OPLØSNING, FUSION OG VEDTÆGTSÆNDRINGER

 • 9.1 Opløsning af Selskabet kan kun finde sted på bestyrelsens forslag. Til et sådant forslags vedtagelse kræves, at der på hver af to med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger opnås tilslutning fra samtlige delegerede.
 • 9.2 Selskabets formue vil ved opløsning være at fordele mellem medlemmerne i forhold til de præmiebetalinger, som disse i de sidste fem år forud for opløsningsbeslutningen har foretaget til Bornholms Brandforsikring A/S. Udtrådte medlemmer har ikke krav på andele i Selskabets formue.
 • 9.3 Til vedtagelse af forslag om ændringer i Selskabets primære formål, jfr. pkt. 3.1 eller beslutning om, at Selskabet fusionerer med et andet selskab kræves, at der på hver af to med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger opnås tilslutning fra 75 % af samtlige delegerede
 • 9.4 Forslag om ændringer i vedtægterne på nær de i § 9.1 og § 9.3 nævnte forhold, kan fremsættes i overensstemmelse med pkt. 6.5. Til endelig vedtagelse af et sådant forslag kræves, at det er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, Kan en beslutning ikke træffes på grund af, at halvdelen af de stemmeberettigede ikke har været til stede ved første generalforsamling, jfr. pkt. 7.5, skal bestyrelsen inden 14 dage efter indkaldelse til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af mødte delegerede.

10. BESTYRELSEN

 • 10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på syv medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 3 år og afgår på skift. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig være delegeret i selskabet. Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen, før dette medlems valgperiode er udløbet, indtræder den valgte suppleant, i det fratrådte bestyrelsesmedlems resterende valgperiode. Suppleanten vælges for 1 år af gangen.
 • 10.2 Personer, der er fyldt 70 år eller fylder 70 år i valgperioden, kan ikke vælges til bestyrelsen. Denne bestemmelse gælder også valg af suppleant.
 • 10.3 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand for bestyrelsen. Selskabets direktør må ikke vælges til formand eller næstformand.
 • 10.4 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt almindeligvis med mindst otte dages varsel.
 • 10.5 Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det nødvendigt, dog mindst én gang hvert kvartal. Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes, når et bestyrelsesmedlem eller direktøren forlanger det.
 • 10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
 • 10.7 Et bestyrelsesmedlem kan repræsenteres af og stemme i henhold til fuldmagt udstedt til et andet bestyrelsesmedlem for det enkelte møde.
 • 10.8 Bestyrelsen fastsætter formandens, næstformandens, direktørens vederlag samt honorar og befordringsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer. For så vidt næstformanden i formandens forfald for et længere tidsrum fungerer som sådan, oppebærer han en forholdsvis andel af det formanden tilkommende honorar.
 • 10.9 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
 • 10.10 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, og underskrives af bestyrelsen.
 • 10.11 Direktøren deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder og fører dennes protokol.

11.0 DIREKTION

 • 11.1 Bestyrelsen ansætter én direktør til at varetage den daglige ledelse af Selskabets virksomhed.

12.0 TEGNINGSREGEL

 • 12.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller næstformand, eller formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

13.0 REVISION

 • 13.1 Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

14.0 REGNSKABSÅR

 • 14.1 Selskabets regnskabsår skal være kalenderåret.
 • 14.2 Årsregnskabet skal give et retvisende billede af Selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultater, jvf. Årsregnskabsloven.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 8/4 2014

 

Om selskabet

Stiftet i år 1855.

Ejer 73% af Bornholms Brandforsikring A/S

Primær opgave, at ejer aktie i Bornholms Brandforsikring A/S

Sekundær opgave, foretage investeringer til gavn for det bornholmske erhvervsliv.