Bestyrelsens beretning

Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 10. april 2024

 

Beretning v/ Per Hansen, formand.

Velkommen til den ordinære generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. for året 2023.

Indledningsvis vil jeg gerne på vegne af bestyrelsen takke for jeres deltagelse på årets generalforsamling.

Jeg er glad for at kunne konstatere en bred tilslutning til generalforsamlingen fra selskabets medlemmer, delegerede, medarbejdere og bestyrelse.
Som bekendt er den primære aktivitet for Bornholms Brand A.m.b.a. at besidde ejerandelen af Bornholms Brandforsikring, og sekundært at støtte op om formål til gavn for det bornholmske erhvervsliv eller Bornholm generelt.

Derfor er det klart, at driften i forsikringsselskabet har stor bevågenhed, for når det går godt i forsikringsselskabet, så smitter det også af på moderselskabet Bornholms Brand A.m.b.a., og vice versa.

Derfor vil denne beretning også i høj grad handle om forsikringsselskabet.

Sidste år kunne jeg berette om særligt tre væsentlige forhold for selskabet i det forgangne år, nemlig to navngivne storme, Nora og Malik, som resulterede i mange storm- eller stormrelaterede skader, den russiske invasion, som skabte stor turbulens på de finansielle markeder, sammen med stigende inflation og renter og sidst prisstigninger på selskabets genforsikringsprogram for 2023.

I år kan jeg gentage to af de tre væsentlige forhold. Også i 2023 har vejret haft indflydelse på forsikringsdriften. Dermed kan selskabet notere to år i træk som særligt eksponeret for skader relateret til storm og nedbør.

I 2023 har selskabet modtaget historisk mange skader relateret til vejret. Hele 774 storm- og stormrelaterede skader til 7,7 mio. kr. i forventede skadeudgifter og hertil 65 skybrudsskader. Det påvirker regnskabet, men det har også medført betydeligt ekstra arbejde i vores skadeafdeling.

Også i 2023 har genforhandling af selskabets genforsikringsprogram for 2024 været udfordrende. De stigende priser og krav om øget risikotagning, som prægede forhandlingerne i det foregående år, præger fortsat markedet.

I 2023 har der fortsat været pres på omkostningssiden som følge af den høje inflation i 2022.

Samtidig har øgede udgifter til udbedring af bilskader i 2023, sammen med lønstigninger på grund af de højere forbrugspriser, bidraget til at lægge pres på selskabets indtjening. Det sker samtidig med de nævnte udfordringer med vejrlig og genforsikring.

Det er dog en del af vores værdigrundlag, at vi drives på gensidige principper. Et værdigrundlag som vi har fulgt siden selskabets oprindelse i 1855. Derfor er vi særligt stolte af at være et blandt meget få selskaber i Danmark, der har kunnet imødegå disse udfordringer uden ekstraordinære prisstigninger for selskabets kunder.

Og samtidig kan vi igen præsentere et flot resultat og en positiv udvikling i selskabet.

Denne stærke prisstrategi og selskabets stærke rødder i det bornholmske samfund har medvirket til, at selskabet har fortsat sin organiske vækst også i 2023, hvor væksten i bruttopræmierne er på i alt 6,0 %, hvoraf de 2,3 % stammer fra indeksering af præmierne.


Det er således udtryk for, at selskabet, til trods for en stor markedsandel, fortsat er i stand til at fastholde eksisterende kunder og tiltrække ny forretning. Helt i overensstemmelse med selskabets strategi.

Som led i denne udvikling har selskabet over de seneste år udvidet medarbejderstaben. Det har medført, at selskabet er vokset ud af de nuværende fysiske rammer i Tornegade og vi har derfor købt ejendommen hvor Selmas tidligere lå som ligger i forlængelse af vores nuværende domicil hvor vi etablerer det nødvendige antal arbejdsstationer.

Samlet set ligger selskabets erstatningsudgifter således lidt højere end forventet, når der ses bort fra afløbsgevinsten fra tidligere år.
Selskabet har stor bevågenhed på udviklingen i erstatningsudgifterne, men fastholder strategien om ikke at varsle generelle prisstigninger for selskabets eksisterende kunder.

 

Konkurrencen på markedet

Vi oplever fortsat et markedspres på Bornholm. Det er sundt, for det er med til at holde os i gang og konstant følge udviklingen på markedet.
En analyse publiceret af F&P 16/11 2023 afdækker, at 14 % af policerne på privatmarkedet flytter mellem selskaber hvert år, vi kan i den forbindelse glæde os over, at Bornholms Brandforsikring har en væsentligt lavere afgangsprocent, som understreger den store opbakning vi møder på Bornholm.

Med en anslået markedsandel på i hvert fald 55 %, så har vi en stor interesse i at fastholde en høj loyalitet blandt vores eksisterende kunder. Det vil også være vores fokus de kommende år. Blandt andet derfor er vi, med et lokalkontor i Nexø, rykket endnu tættere på vores kunder.


Bornholms Brand A.m.b.a

Og så et skifte over til Bornholms Brand A.m.b.a., som er årsagen til, at vi står her i dag.

Moderselskabet med rødder tilbage fra 1855, som udover at eje aktiemajoriteten i forsikringsselskabet også er meget optaget af, at bidrage til udviklingen af Bornholm. På grund af vores stærke bornholmske rødder er vi meget optaget af at give igen til Bornholm, vores bornholmske kunder og erhvervsliv.

Det er en del af vores sociale og lokale ansvar.

Vi er derfor fortsat engageret i Bornholms tilflytterindsats, vi er medlem af OCB (offshore center Bornholm), fordi vi gerne vil vise vores støtte til Bornholms erhvervsliv og de muligheder, som ligger foran os.

Og gennem OCB kan vi stå sammen om at styrke vores indsats og muligheder i fremtiden.

Vi håber også, at vi sammen med andre aktører kan være bidragsyder til at åbne døre for andre muligheder i udvikling af Bornholm, i takt med realiseringen af energiøen og andre beslægtede muligheder bliver mere konkrete.

Der er mange interesser i spil, og for de mest visionære er det her omtalt som Bornholms største eventyr siden fiskeriet var på sit højeste, og muligheden for at skabe de nødvendige rammer for at skabe spændende job og dermed tilflytning til Bornholm.

Det gør det bare ikke alene, for det kræver også, at vi som samfund lykkes med at skabe rammerne for øget tilflytning. Det kræver, at vi har et velfærdssamfund, som kan måle sig med resten af landet (skoler, fritidstilbud, sundhedstilbud) og det kræver, at der er boliger til vores kommende tilflyttere.

Vores boligprojekt i Rønne Syd er et skridt i den retning. Lokalplanen er på plads, og vi kan nu begynde de næste faser med at realisere projektet.

Vi tror stadigvæk på vores projekt i samarbejde med Ocean Prawns, og vi glæder os til at kunne visualisere projektet yderligere og glædes ikke mindst over den store interesse, der er om de nye boliger, og hele 411 har tilmeldt sig nyhedsbrevet på æbleløkkerne.dk


En del af Bornholm siden 1855

I 2023 har vi igen modtaget et højt antal ansøgninger. Hele 139 ansøgninger om støtte til en bred vifte af projekter og initiativer er behandlet, og hele 81 projekter har fået bevilget støtte til en samlet værdi af ca. 2,5 mio. kr.

Det er både større og mindre projekter, og samlet set når vi ud til rigtig mange bornholmere med vores støtte, både direkte og indirekte. Vores i den målestok begrænsede midler gør det ikke alene, men vi er stolte af, at vi kan give et bidrag til de mange frivillige og ildsjæle, som oftest driver disse projekter, og endnu mere stolte over de mange, som til syvende og sidst får glæde af projekterne og aktiviteterne.

Det er typisk projekter, som bidrager til Bornholms udvikling, eller som bidrager til, at vi også i fremtiden kan have et bredt og alsidigt foreningsliv, som skaber liv på Bornholm også udenfor højsæsonen, hvor der i forvejen er mange aktiviteter.

Det er samtidig vigtigt at understrege, at det kun er muligt på grund af den store opbakning, vi møder fra selskabets medlemmer, som er kunderne i forsikringsselskabet.

Tak for jeres opbakning.

Jeg vil også minde om, at vi jo kun tegner forsikringer på Bornholm, som det eneste forsikringsselskab i Danmark. Derfor skal vi også altid stræbe efter at gøre det lidt bedre end de andre, og derfor er det også helt naturligt for os, at vi også skal give noget igen til Bornholm.

 

2023 i tal

Moderselskabet Bornholms Brand A.m.b.a. kom ud af året med et overskud på 33,9 mio. kr. mod et underskud på 27,4 mio. kr. i 2022.

Resultatet er meget tilfredsstillende, og vi glæder os særligt over, at vi næsten har genvundet det tabte fra 2022 målt på afkast i på vores værdipapirer, og hvis vi medtager det afkast, som vi har indtil videre i 2024, så er vi igen i plus.

Netop den udvikling er en af årsagerne til, at det er vigtigt, at vi har et tilstrækkeligt kapitalberedskab, så vi kan imødegå den slags udsving, uden at selskabet kommer i økonomiske problemer.


Lønpolitik

Bestyrelsen har fastlagt en lønpolitik for bestyrelsen og direktionen. Politikken har til formål at medvirke til at fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder til overdreven risikotagning. Der er således ikke tale om en præstationsafhængig aflønning, men derimod en fast løn.


Der er en ændring til lønpolitikken, dog af mere formel karakter, idet det er en lovhenvisning, som er ændret.

Vedrørende aflønning kan jeg henvise til ledelsesberetningen side 20 samt til note 6 side 33 i den fremlagte Årsrapport 2023. Herudover offentliggøres en lønrapport på selskabets hjemmeside.

For bestyrelsens honorar i A.m.b.a. og A/S er der for 2024 aftalt en stigning på 4%.
Formand i A.m.b.a. stiger fra 71.232 til 74.081 kr. i 2024.
Næstformand i A.m.b.a. stiger fra 29.761 til 30.920 kr. i 2024.
Bestyrelsesmedlemmer i A.m.b.a. stiger fra 18.865 til 19.620 kr. i 2024.

Formand i A/S stiger fra 189.980 kr. til 197.579 kr.
Bestyrelsesmedlemmer i A/S stiger fra 63.772 til 66.323 kr.
Bestyrelsesmedlemmer fra Topdanmark modtager ikke honorar.

For så vidt angår direktionen aflønnes direktøren med fastløn, og har herudover fri bil og telefon.
I 2023 modtog direktionen en samlet lønpakke på 2.162.000 kr., hvori også indgår pension og værdi af fri bil. Lønpakken til direktionen udgør i 2024 i alt 2.225.000 kr.

Direktionens løn er fordelt med 20 %, der afholdes af A.m.b.a. og 80 %, der afholdes af A/S, idet direktionen tegner begge selskaber.
Der er endnu ikke aftalt reguleringer i løn til bestyrelsesmedlemmer og direktion for 2025.

 

Struktur i Bornholms Brand

Bornholms Brand A.m.b.a. er medlemsejet, og medlemmerne er de til enhver tid værende kunder i Bornholms Brandforsikring A/S. Medlemmerne vælger de delegerede til at varetage deres interesser overfor selskabet.

De 24 delegerede er i dialog med bestyrelsen, og kan på denne måde, sammen med stemmeret på generalforsamlingen, være med til at præge udviklingen i selskabet. Vi holder typisk to årlige møder med vores delegerede.

Vi har nogle konstruktive møder med god dialog og opbakning til bestyrelsen og selskabet. Jeg vil gerne takke alle delegerede for et stort engagement i Bornholms Brand og jeres fremmøde på vores møder.

Både bestyrelsen og selskabets ledelse vil gerne udtrykke respekt og beundring for den måde, i som delegerede bidrager til selskabet og værner om vores lokale forankring. I er i den grad ambassadører for Bornholms Brand, godt fordelt i det bornholmske landskab.

Som bekendt har Bornholms Brand siden 1991 været opbygget med Topdanmark som mindretalsaktionær i Bornholms Brandforsikring A/S. Vi har stor glæde af samarbejdet med Topdanmark og deres to medlemmer i bestyrelsen for Bornholms Brandforsikring A/S. De bidrager med en stor viden og erfaring fra branchen, til støtte for både ledelse og bestyrelse.

Der skal derfor lyde stort tak til Topdanmark for det gode samarbejde.

Og alt hvad jeg har fremhævet i dag, kan jeg kun fremhæve på grund af gode og kompetente medarbejdere i forsikringsvirksomheden. Der er en helt speciel ånd i virksomheden, hvor i medarbejdere sætter en stor ære i at servicere og hjælpe vores kunder. Med helt almindelige forsikringstekniske spørgsmål, men også når skaden indtræffer, sådan at vores kunder efter en skade kan se tilbage på et godt og trygt forløb i forbindelse med afvikling af de forsikringsmæssige spørgsmål, sådan at skaden kan blive udbedret hurtigt. Vi har for kort tid siden fået foretaget en EPSI måling hvor hele 89,3% af de adspurgte kunder ville anbefale Bornholms Brandforsikring som forsikringsselskab. Det må være Danmarksrekord. Det er i hvert fald 11,5 % bedre end gennemsnittet for alle de selskaber som indgår i målingen. Det er jer medarbejdere som skal have ros for det.

Så endnu en gang tak for jeres store indsats og jeres måde at repræsentere Bornholms Brand på.

I Bornholms Brand har vi to bestyrelser, en for Bornholms Brand A.m.b.a. og en for Bornholms Brandforsikring A/S.

Bornholms Brand A.m.b.a. har syv medlemmer, hvor de tre går videre til A/S - bestyrelsen, og denne bestyrelse suppleres så med to medlemmer fra Topdanmark.

I begge bestyrelser arbejdes der seriøst og i en god ånd for en fortsat positiv udvikling i virksomheden. Vi har i de seneste år investeret flere ressourcer i nøglefunktioner som Aktuar Funktionen og Intern Audit i virksomheden men også på genforsikringsdelen. Risiko og Compliance kræver hele tiden mere opmærksomhed. Det er investeringer som styrker hele forretningen, og hjælper os til at overholde øgede lovkrav, men som også understøtter arbejdet i bestyrelsen, og hjælper bestyrelsen i det løbende arbejde.

Bestyrelsen skal sikre en passende udskiftning blandt bestyrelsen, således at vi også følger gældende anbefalinger omkring rotation i bestyrelsen. I år har vi sagt farvel til Carsten Dam Petersen Chefaktuar i Topdanmark og byder velkommen til David Sommer Investeringschef også TopDanmark.
Det er en kompleks opgave at besidde en bestyrelsespost i en finansiel virksomhed, og der hviler et stort ansvar på bestyrelsen. Materialet til et bestyrelsesmøde er omfattende, og det er meget teknisk. Derfor er der også krav til grunduddannelse for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder, og bestyrelsesmedlemmer skal egnetheds- og hæderlighedsvurderes hos Finanstilsynet.

Bestyrelsen har i det forgangne år holdt en temadag om klimaforandringens betydning for vores forsikringsselskab. Vi er bevidste om, at klimaforandringerne påvirker verden, og at vi i fremtiden vil kunne opleve flere ekstreme vejrfænomener og at stigende nedbørsmængder og skybrud vil være almindelige.

Tak til jer bestyrelseskollegaer for jeres gode og engagerede indsats i året, der er gået.

Tak til alle gode samarbejdspartnere i både det private og i det offentlige.

Til sidst en stor tak til selskabets kunder, som har bakket op om Bornholms Brand i mange år, og velkommen til de mange nye kunder, som er kommet til i det forgangne år. Vi er meget taknemmelige for den tillid, I viser os, ved at tegne forsikring i Bornholms Brand.

Bornholms Brandforsikring er årets kundeejede forsikringsselskab
I 2023 var brug af ukrudtsbrændere skyld i mere end 200 udrykninger til bygningsbrande i Danmark
Formand: Fortsat ingen ekstraordinære prisstigninger til selskabets medlemmer
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 10. april 2024
Årsregnskabet for 2023
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 12. april 2023
Åbent hus Bornholms Brand Park
Årsregnskabet for 2022
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 6. april 2022
Pressemeddelelse og Generalforsamling
Ukraine
Stormen Nora er på vej
197 skader efter stormen Malik
Bornholms Brandforsikring søger finansmedarbejder med kundefokus
Højsæson for påkørsler af dyr: Sådan passer du på dyrene og dig selv
Loyale kunder sikrer fortsat vækst for Bornholms Brandforsikring
Stillingsopslag Autotaksator
Stenslag i Sverige
Gratis adgang til Middelaldercentret
Bornholms Brandforsikring er årets forsikringsselskab
Anerkendelse til lokalt forsikringsselskab
Formand: 2020 var et usædvanligt år, og vi glæder os til at se fremad
Bornholms Brand A.m.b.a. har bevilget støtte for 6 millioner kroner i 2020
Flere kunder og nye produkter gav os et godt år – trods corona
Hvor løber vandet hen, når sneen smelter?
Velkommen til vores nye assurandør
Tak for indsatsen
Julemagasinet 2020
Delegeretvalg til Bornholms Brand A.m.b.a. 2020
Covid19-støtteordning: 27 ansøgere får del i puljen på 1,5 mio. kr.
Tillykke til Mathias Lund
Halvårsregnskab: Fortsat fremgang hos bornholmernes forsikringsselskab
Ansøgningsfrist 1. september: Særlig støtteordning for Bornholms forenings- og kulturliv
Vi er nomineret
Download vores nye app i dag
Formanden kan se tilbage med tilfredshed på 2019
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a.
Godt årsregnskab i 2019: Nu bliver hus- og bilforsikringer billigere
Årsregnskab 2019: Bornholms Brand i fortsat fremgang
Brug for hjælp til at afbestille din rejse?
Coronavirus og din rejseforsikring
Coronavirus: Hvordan skal du forholde dig?
Gudhjem Mølle skal have ny ejer
Sådan sikrer du dig til skiferien
Praktikant Oskar: Jeg vil være aktuar
Dækning i forbindelse med NBCR-terror
Adskillige skader efter søndagens storm
Ny skadechef til Bornholms Brand
Mød os til Hjerternes fest i Nexø
5.000 bornholmere søger hvert år hjælp i Tornegade i Rønne