Formandsberetning

Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 6. april 2022

 

Beretning v/ Per Hansen, formand.

Velkommen til den ordinære generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. for året 2021.

Tak for jeres deltagelse i årets generalforsamling, det glæder mig, at vi nu efter to anderledes år igen kan holde en generalforsamling, hvor alle kan deltage, både bestyrelse, delegerede, medarbejdere og selskabets medlemmer.

Og kun lige slipper vi coronaens stramme greb før en ny tragisk begivenhed rammer verden, nemlig Ruslands invasion af Ukraine. Vi sender vores tanker til de mange, der på så tragisk vis er ramt af krigens følger. Ja faktisk er der allerede kommet adskillige ukrainske flygtninge til Bornholm.

Når verden er i opbrud, så må vi gerne søge tryghed i det, vi kender, og vi er i den forbindelse glade for, at vi kan yde tryghed til mere end hver anden bornholmer, og vi har en størrelse, hvor vi også har en vigtig rolle at spille i udviklingen at det fremtidige bornholmske samfund, sammen med mange andre vigtige spillere.

Vi støtter op om et Bornholm i udvikling
Derfor er jeg også glad for, at vi i efteråret 2021 kunne offentliggøre, at vi har købt en byggegrund i Rønne Syd, hvor vi sammen med en anden lokal partner, Ocean Prawns, vil opføre lejeboliger.

Vi ved, at det ligger vores kommunalbestyrelse meget på sinde at tiltrække flere indbyggere til Bornholm. Det er der flere grunde til. Hvis vi skal opretholde en fornuftig velfærd på Bornholm, kræver det et passende befolkningstal. Det er også helt afgørende for erhvervslivet på Bornholm, og det mærker vi selv på rekrutteringer, at der findes et variereret udbud af boliger, når fremtidens arbejdskraft, som måske ikke allerede bor på Bornholm, skal bosætte sig her.

Og er der ikke boliger, og har vi ikke et velfærdssamfund, som ligner det, man kender fra den anden side af Østersøen, ja så vil det begrænse virksomhedernes muligheder for at løse opgaverne lokalt, og i værste fald vil det betyde, at nogle virksomheder flytter hele eller dele af virksomhederne fra øen.

Vi mener, at alle virksomheder som personer, der har evnen og viljen til at hjælpe, også har en pligt.

Her har vi som virksomhed både evnen og viljen, og jeg glæder mig derfor over, at vi med dette skridt kan vise endnu et initiativ i forhold til at støtte op om Bornholms udvikling.

Ifølge vores vedtægter er vores formål først og fremmest at besidde vores ejerandel i Bornholms Brandforsikring A/S, og sekundært at oparbejde en formue, der kan bruges, hvis Bornholms Brandforsikring A/S har behov for kapitaltilførsel, samt at foretage investeringer til gavn for erhvervslivet på Bornholm, for Bornholm generelt eller investere i formål, der er til gavn for selskabets medlemmer.

Derfor har vores projekt således også i høj grad rod i selskabets vedtægter.

En del af Bornholm siden 1855
I 2021 har vi modtaget lidt færre ansøgninger i forhold til året før, det kan skyldes, at vi i 2020 havde en særlig Covid-19 pulje sammen med E., S. og A. Larsens legat og Sparekassen Bornholms Fond.

Ud af de 102 ansøgninger har 66 projektet opnået støtte til en værdi af ca. 3 mio. kr., initiativer af bred karakter og fordelt over hele Bornholm. Projekter som ikke kun skaber aktivitet i højsæsonen, hvor der i forvejen er mange aktiviteter, men også projekter som kommer den enkelte bornholmer og foreningslivet til gavn og glæde udenfor sæsonen.

Eftersom forsikringsselskabet kun tegner forsikringer på Bornholm, er vi helt afhængige af opbakningen fra vores bornholmske kunder, derfor er det helt naturligt, at vi også skal give igen til Bornholm.
Udover den direkte støtte til projekter og initiativer, er selskabet også fortsat engageret i Bornholms tilflytterindsats. I 2021 lykkedes det endelig at sikre en flerårig finansiering af funktionen, og vores direktør, som har siddet som formand siden starten, kunne overdrage stafetten til en ny formand.

Men det betyder ikke, at vi ikke forsat er en stærk og engageret partner om Bornholms tilflytterindsats, som vi har været det siden etableringen.

Lokale opgaver på lokale hænder
Rigtig meget i beretningen handler om Bornholm, det er ikke tilfældigt. Lokale virksomheder er lokale arbejdspladser. Lokale arbejdspladser bidrager til den offentlige velfærd og vækst i erhvervslivet.

Desværre ser vi flere arbejdspladser forlade Bornholm end nye virksomheder, der etablerer nye arbejdspladser på Bornholm.

Vi skal kæmpe for vores lokale arbejdspladser, desværre er det først når de er væk, vi for alvor lægger mærke til dem.

I vores egen branche er der sket en markant centralisering. Flere forsikringsselskaber har lukket kontorer og afviklet lokale arbejdspladser på Bornholm.
Vi oplevede Marel lukke deres bornholmske produktion i 2015 – det kostede 43 arbejdspladser, Espersen har fortsat arbejdspladser på Bornholm, men har flyttet mange funktioner udenfor øen, overgangen til et nyt færgeselskab betød tab af lokale arbejdspladser, og senest har licitationen på affaldsområdet medført, at vi må forvente tab af lokale arbejdspladser. En del opgaver skal selvfølgelig fortsat løses af lokal arbejdskraft, men der vil være administrative funktioner, som ikke længere løses lokalt, og en vigtig lokal virksomhed mister en stor omsætning. En virksomhed som i øvrigt også har vist sig som en aktiv medspiller på Bornholm.

Vi forventer ikke, at den nye kommende leverandør vil påtage sig samme lokale ansvarlighed, men vi vil da gerne opfordre til det.

Vi er selv en del af en branche, som gennem en årrække har og er igennem en transformation, hvor der er blevet færre små, og de store er blevet endnu større. Og vi kæmper i mod. Fordi vi mener, at vi skaber merværdi både for vores kunder og for Bornholm.

Og det gælder ikke kun lokale arbejdspladser for vores egne medarbejdere med deraf afledt økonomisk effekt af forbrug, skat mv., vi handler som virksomhed også lokalt, det gælder både håndværksydelser, kontorartikler og forsyning.

2021 i tal
Moderselskabet Bornholms Brand A.m.b.a. kom ud af året med et overskud på 10,6 mio. kr. mod et overskud på 16,2 mio. kr. i 2020.
Resultatet er tilfredsstillende og er en kombination af resultatet i forsikringsselskabet Bornholms Brandforsikring A/S, samt et rimeligt afkast på værdipapirbeholdningen i moderselskabet.

Vores hovedformål i A.m.b.a.'et er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring A/S.
Økonomien er således meget afhængig af det resultat, som Bornholms Brandforsikring A/S er i stand til at generere.

Derfor har vores aktier i A/S’et også i 2021 været en god investering med et tilfredsstillende overskud, både på forsikringsdriften og afkast på værdipapirer.

I sidste års beretning nævnte jeg, at ”forsikringsselskabet er i øvrigt velkonsolideret med en økonomisk overdækning på 4,2 gange det nødvendige, da vi har en rådighedskapital på 252,7 mio. kr. Det er i branchen en høj kapitaloverdækning, men en god og vigtig tryghed for kunderne, og understreger, at selskabet er godt rustet til fremtiden, herunder at kunne foretage nødvendige investeringer i eksempelvis IT.

Vi har i forsikringsselskabet for året 2021 valgt at udbetale et udbytte på 70 mio. kr., hvorefter vi har en solvensdækning på 305%, og dermed flytter vi lidt af kapitalberedskabet op i moderselskabet, hvor formålet giver mulighed for, at vi kan anvende midler til gavn for hele Bornholm.

Fortsat flot vækst i antallet af nye kunder og forsikringer
Bornholms Brandforsikring tegner skadesforsikringer og kun på Bornholm, hvor vores markedsandel på vores forretningsområde er stadig stigende.

I 2021 er antallet af tegnede forsikringer steget med 3.207 policer til 58.522 policer pr. 31/12 2021, og vores præmieindtægter følger flot med, med en stigning på 7,7 % til 142,0 mio. kr. Stigningen på et år i antallet af policer, er mig bekendt en ny rekord i selskabets historie.

Det er helt i tråd med selskabets strategi, og bestyrelsen glæder sig over, at selskabet følger den fastlagte plan om 60.000 policer med udgangen af 2022. Det er vigtigt, at selskabet fortsat er i udvikling i forhold til at sikre en passende størrelse, for derigennem at sikre fremtiden for bornholmernes lokale forsikringsselskab.

Og det er ikke tilfældigt, vi har over flere år løbende sænket priserne på en række forsikringer særligt i årene 2014 til 2018, og de senere år har vi forbedret dækningerne på en række forsikringer. Når vi taler om at være konkurrencedygtige, er det ikke alene pris, men det er også vores lokale service samt dækning, når kunderne har en skade.

Tilgangen af nye kunder understreger også selskabets rolle og positionering på Bornholm, og det vil jeg gerne fremhæve. Det synes jeg vi alle, kunder, delegerede, bestyrelse og medarbejdere kan være stolte af. Det er et resultat, vi har skabt sammen.


Skaderne har kostet mere i 2021
De flere forsikringer giver alt andet lige også flere skader. Men 2021 var også præget af flere andre faktorer, som trækker vores skadeudgifter i opadgående retning. Men dog ikke mere end at vi havner indenfor vores budget.

Vi havde vinter i uge 6, som påførte skader relateret hertil på biler og huse i niveauet 4 mio. kr., herudover havde vi flere skybrud i 2021, nogle husker måske det våde efterår og vi modtog helt usædvanligt skybrudsskader helt frem i november og december måned. Herudover er der nogle lidt mere teknikaliteter i regnskabet. Vi har styrket vores hensættelser til fremtidige reguleringer af skader, som er oprettet i tidligere år. Når der sker en personskade, bliver skaden oprettet i systemet, og vi sætter et beløb af til dækning af den forventede fremtidige skadeudgift. Hvis den udgift senere viser sig at blive større, sker der en regulering i regnskabet. Hertil afsætter vi en såkaldt buffer til at afbøde disse reguleringer ud i tid.

Alt dette fører os frem til vores forsikringstekniske resultat, som er det tal, der viser, hvordan det går vores primære drift af forsikringsforretningen. Det viser et overskud på 12,7 mio. kr. mod 19,2 mio. kr. i 2020, og det er egentlig udtryk for, at der er kommet flere penge tilbage til kunderne i 2021.

De samlede erstatningsudgifter i 2021 udgjorde 93,7 mio. kr. incl. udgifter til tidligere års skader, såkaldt afløb.

Et almindeligt brugt nøgletal i branchen er combined ratio, som er udtryk for de samlede udgifter til skade, genforsikring og forsikringsmæssige driftsomkostninger sat i forhold til præmieindtægterne. Combined ratio for 2021 blev på 91 % i forhold til 85,4 % i 2020. Forsikringsselskabets målsætning er 92 %, så vi holder os fortsat indenfor skiven.

Forsikringsselskabets beholdning af værdipapirer gav et overskud på 5,9 mio. kr. mod 8,6 mio. kr. i 2020. Året har været præget af store udsving, men set i lyset af markedet som helhed kunne vi godt have ønsket os et bedre afkast. Det vil være naturligt at se på kapitalforvalternes performance, men selvfølgelig også på den ramme, som vi har udstukket til vores kapitalforvaltere.

Overordnet set er vi dog tilfredse med årets resultat.


Struktur i Bornholms Brand
Bornholms Brand A.m.b.a. er medlemsejet, og medlemmerne er de til enhver tid værende kunder i Bornholms Brandforsikring A/S. Medlemmerne vælger de delegerede til at varetage deres interesser overfor selskabet.

De 24 delegerede er i dialog med bestyrelsen, og kan på denne måde, sammen med stemmeret på generalforsamlingen, være med til at præge udviklingen i selskabet. Vi holder typisk to årlige møder med vores delegerede, det har været lidt vanskeligt under Covid-19, men senest mødtes vi den 15. februar i år.

Vi har nogle konstruktive møder med god dialog og opbakning til bestyrelsen og selskabet. Jeg vil gerne takke alle delegerede for et stort engagement i Bornholms Brand og jeres fremmøde på vores møder.

Både bestyrelsen og selskabets ledelse vil gerne udtrykke respekt og beundring for den måde, i som delegerede bidrager til selskabet og værner om vores lokale forankring. I er i den grad ambassadører for Bornholms Brand, godt fordelt i det bornholmske landskab.

Som bekendt har Bornholms Brand siden 1991 været opbygget med Topdanmark som mindretalsaktionær i Bornholms Brandforsikring A/S. Denne model kommer kunderne til gavn, idet vi har god adgang til viden og sparring i en branche, som til stadighed bliver mere kompleks og reguleret af myndighederne.

Sjov nok kaldes den stadig stigende regulering for beskyttelse af forbrugerne, og meget er styret fra EU. Men det rammer de små selskaber hårdt, og flere bukker under samtidig med, at vi paradoksalt kan se en generel tendens i branchen af, at flere kunder vælger de mindre selskaber til. Gruppen af mindre selskaber, herunder gensidige selskaber, har forholdsmæssig større vækst end de store aktionærdrevne selskaber.

Men vi bliver modarbejdet af myndighedernes stadigt strammere krav.

Derfor er det en glæde, at vi har det stærke og tillidsfulde samarbejde med Topdanmark. Det bidrager til, at vi kan holde vores omkostninger på et fornuftigt niveau, og vi vurderer derfor, at det samarbejde, vi har med Topdanmark både i bestyrelsen og i det daglige arbejde på kontoret, har stor betydning for vores kunder og vores fortsatte udvikling af selskabet.

Der skal derfor lyde stort tak til Topdanmark for det gode samarbejde og den stærke relation mellem selskaberne.

Og alt hvad jeg har fremhævet i dag, kan jeg kun fremhæve på grund af gode og kompetente medarbejdere i forsikringsvirksomheden. Jeg oplever, når jeg er i huset, den stærke kultur der hersker, og jeg glæder mig, når jeg rundt i netværk hører om de gode kundeoplevelser, som i hver dag er garant for. I møder vores kunder, samarbejdspartnere og lokalsamfundet på en åben, ærlig og professionel måde, og med stor troværdighed.
Hver eneste afdeling i virksomheden sætter en ære i at løse opgaverne hurtigt og effektivt, og direktionen går altid foran.

Vi er et lille hus i en ”stor verden”, derfor er det så vigtigt, at vi står sammen. Det er jer, som også skal sikre, at bornholmerne har en fremtidig lokal forsikringsleverandør. Fortsæt det gode arbejde, så er vi godt på vej.

Kære medarbejdere – Tak for jeres store indsats og jeres måde at repræsentere Bornholms Brand på.

I Bornholms Brand har vi to bestyrelser, en for Bornholms Brand A.m.b.a. og en for Bornholms Brandforsikring A/S.

Bornholms Brand A.m.b.a. har syv medlemmer, hvor de tre går videre til A/S - bestyrelsen, og denne bestyrelse suppleres så med to medlemmer fra Topdanmark.

I begge bestyrelser arbejdes der seriøst og i en god ånd for en fortsat positiv udvikling i virksomheden. Det er ikke nogen hemmelighed, jeg har nævnt det tidligere i beretningen, at der lovmæssigt stilles større og større krav til finansielle virksomheder og dermed også til bestyrelsen og dens medlemmer.

Materialet til et bestyrelsesmøde er omfattende, det er teknisk, og der hviler et stort ansvar på bestyrelsen. Derfor er der også krav til grunduddannelse for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder. Jeg ved derfor, hvor stor energi og indsats, der skal lægges i bestyrelsesarbejdet.

Tak til jer bestyrelseskollegaer for jeres gode og engagerede indsats i året, der er gået.

Tak til alle gode samarbejdspartnere i både det private og i det offentlige.

Til sidst en stor tak til selskabets kunder, som har bakket op om Bornholms Brand i mange år, og velkommen til de mange nye kunder, som er kommet til i det forgangne år. Vi er meget taknemmelige for den tillid, I viser os, ved at tegne forsikring i Bornholms Brand.

 

Bornholms Brandforsikring er årets kundeejede forsikringsselskab
I 2023 var brug af ukrudtsbrændere skyld i mere end 200 udrykninger til bygningsbrande i Danmark
Formand: Fortsat ingen ekstraordinære prisstigninger til selskabets medlemmer
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 10. april 2024
Årsregnskabet for 2023
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 12. april 2023
Åbent hus Bornholms Brand Park
Årsregnskabet for 2022
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a. den 6. april 2022
Pressemeddelelse og Generalforsamling
Ukraine
Stormen Nora er på vej
197 skader efter stormen Malik
Bornholms Brandforsikring søger finansmedarbejder med kundefokus
Højsæson for påkørsler af dyr: Sådan passer du på dyrene og dig selv
Loyale kunder sikrer fortsat vækst for Bornholms Brandforsikring
Stillingsopslag Autotaksator
Stenslag i Sverige
Gratis adgang til Middelaldercentret
Bornholms Brandforsikring er årets forsikringsselskab
Anerkendelse til lokalt forsikringsselskab
Formand: 2020 var et usædvanligt år, og vi glæder os til at se fremad
Bornholms Brand A.m.b.a. har bevilget støtte for 6 millioner kroner i 2020
Flere kunder og nye produkter gav os et godt år – trods corona
Hvor løber vandet hen, når sneen smelter?
Velkommen til vores nye assurandør
Tak for indsatsen
Julemagasinet 2020
Delegeretvalg til Bornholms Brand A.m.b.a. 2020
Covid19-støtteordning: 27 ansøgere får del i puljen på 1,5 mio. kr.
Tillykke til Mathias Lund
Halvårsregnskab: Fortsat fremgang hos bornholmernes forsikringsselskab
Ansøgningsfrist 1. september: Særlig støtteordning for Bornholms forenings- og kulturliv
Vi er nomineret
Download vores nye app i dag
Formanden kan se tilbage med tilfredshed på 2019
Generalforsamling i Bornholms Brand A.m.b.a.
Godt årsregnskab i 2019: Nu bliver hus- og bilforsikringer billigere
Årsregnskab 2019: Bornholms Brand i fortsat fremgang
Brug for hjælp til at afbestille din rejse?
Coronavirus og din rejseforsikring
Coronavirus: Hvordan skal du forholde dig?
Gudhjem Mølle skal have ny ejer
Sådan sikrer du dig til skiferien
Praktikant Oskar: Jeg vil være aktuar
Dækning i forbindelse med NBCR-terror
Adskillige skader efter søndagens storm
Ny skadechef til Bornholms Brand
Mød os til Hjerternes fest i Nexø
5.000 bornholmere søger hvert år hjælp i Tornegade i Rønne